Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 11 - 15 maart 2017

18 – 19 maart: 3DE zondag in de veertigdagentijd
"Jezus en de Samaritaanse vrouw "

Jezus ontmoet in de lezing een Samaritaanse vrouw … een vreemde, van een ander “land” en van een andere godsdienst.
En Jezus praat met haar en begrijpt haar nog in al haar fouten en al haar zwakheden.
Daarop gaat de vrouw naar huis en ze praat zelfs “goed” over Hem. Hoeft dit verhaal een transscriptie naar 2017 ?
Hoe zijn en doen wij tegenover mensen van een ander land, van een andere godsdienst ?

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

“Welke kerken in onze gemeente blijven behouden voor de eredienst?”

Het stadsbestuur en de lokale kerkelijke overheid presenteerden dinsdagavond 14 maart gezamenlijk een ontwerp van kerkenplan. Dit plan bepaalt welke van de twaalf kerken in onze gemeente zeker behouden blijven voor de eredienst en voor welke kerken mogelijks een andere toekomst in het vooruitzicht wordt gesteld. De opmaak van een kerkenplan is een verplichting van de Vlaamse overheid voor elke gemeente die nog aanspraak wenst te maken op subsidies voor restauratie- of onderhoudswerken aan kerken.

Omdat de lokale kerkraden openbare instellingen zijn, dragen gemeentebesturen financieel bij tot het onderhoud van de kerken op hun grondgebied. Binnen de Vlaamse overheid gingen er de afgelopen jaren stemmen op die zich afvroegen of de kerkgebouwen voldoende gebruikt worden. De Vlaamse overheid keurde in 2011 een conceptnota goed over de toekomst van de kerkgebouwen.  De kerkgemeenschap verklaarde zich bereid om het gesprek over het kerkenpatrimonium in Vlaanderen op een constructieve manier aan te gaan.  

Verplicht kerkenplan

De Vlaamse overheid legde elk gemeentebestuur de verplichting op om een kerkenplan uit te werken. Dit plan geldt ondertussen als voorwaarde om nog aanspraak te kunnen maken op subsidies voor mogelijke restauraties of onderhoudswerken. Het plan bevat enerzijds de kerken die op lange termijn worden herbevestigd voor de eredienst en duidt anderzijds ook de kerkgebouwen aan die op termijn mogelijk een andere toekomst krijgen.

De gesprekken in Geel tussen de gemeentelijke en kerkelijke overheid werden april 2016 opgestart. Zo werd er een werkgroep opgericht met een vertegenwoordiging van kerkelijke zijde en vertegenwoordigers vanuit het stadsbestuur. Het kerkelijke deel van de werkgroep bestaat uit leden van de parochieteams, de lokale kerkraden, geëngageerde parochianen met een bij dit onderwerp aansluitende professionele achtergrond en de pastoresploeg. De werkgroep van het gemeentebestuur werd samengesteld met betrokken beleidsverantwoordelijken en ambtenaren. De werkgroep vergaderde de afgelopen jaren zowel gezamenlijk als afzonderlijk. Samen werd gestreefd naar een gedeeld standpunt omtrent een ontwerp van kerkenplan voor Geel.  

Denkoefening aan kerkelijke zijde

De kerkelijke groep nam als uitgangspunt dat alle kerken nog geruime tijd open moeten kunnen blijven tenzij plaatselijke parochiegemeenschappen zelf anders oordelen. Dat betekent dat tot een afgesproken datum het gemeentebestuur voor alle kerkgebouwen instaat voor de vereiste veiligheids- en instandhoudingswerken.

Voor de langere termijn wilde de kerkelijke groep enkele kerken aanduiden voor de eredienst en kerkelijke gemeenschapsopbouw. Hiervoor werden enkele verschillende sleutels gezocht.

De kerkelijke groep stelde in zijn vergaderingen meteen vast dat de historische Sint-Amandskerk en Sint-Dimpnakerk  in het Centrum buiten discussie staan en dat ze absoluut gevrijwaard moeten blijven als ruimtes voor de eredienst. Daarnaast wilde ze ook de Sint-Franciscuskerk van Elsum aanduiden als een te bewaren kerkelijke ruimte omdat ze een sprekende uiting is  van de na-conciliaire religieuze architectuur. Het zou zonde zijn als door de opmaak van vele kerkenplannen juist de gebouwen uit dit tijdsgewricht als kerk zouden verdwijnen.

De kerkelijke werkgroep ging uit van minstens één kerk in de volgende vijf geografische clusters.

1 de centrumparochies St.-Amands, St.-Dimpna, Holven en Elsum; Zammel

2. Zammel, Oosterlo, Stelen en Winkelomheide

3. Punt en Larum

4. Bel

5. Ten Aard

De kerkelijke groep wilde ook minstens twee kleine stemmige kerken bewaren voor intiemere vieringen. Hiervoor werden Bel, Oosterlo, Zammel en Stelen naar voren geschoven.

Verder leek het ook belangrijk om één kerk in een site met mogelijkheden te bewaren. Hiervoor dacht men aan: Ten Aard, Holven, Punt en Larum. Het gaat om dorpen waar nog voldoende ruimte rondom de kerk is om misschien in de verre toekomst bepaalde projecten in het kader van de pastorale werking te realiseren.

Denkoefening gemeentebestuur

Onafhankelijk van de oefening aan kerkelijke zijde verrichte het stadsbestuur enerzijds een onderzoek naar de huidige toestand van de verschillende kerken en dacht ook zij na over de toekomst van onze parochiekerken.

Het onderhouden van de twaalf kerken door het stadbestuur wordt alsmaar een zwaarder financiële last voor een lager aantal bezoekers. Op de infoavonden in het voorjaar 2016 in kader van het nieuwe ruimtelijke structuurplan voor Geel,  bleken in verschillende parochies een aantal noden te zijn.

Het bestuur wenst te onderzoeken of men voor een aantal dorpen de dorpskern kan opwaarderen en welke meerwaarde het kerkgebouw in het dorp kan bieden mits een andere invulling. Het bestuur wenst zo de middelen optimaler in te zetten door een andere invulling te geven aan een aantal kerken.

Ook hier wil men de St Amandskerk als ‘hoofdkerk’ van de stad in het hart van de stad behouden voor de eredienst maar ook intensiever inzetten als toeristische trekpleister. Gelet op de verwevenheid met de unieke geschiedenis van Geel wat betreft de gezinsverpleging en de verbondenheid met ons Gasthuismuseum werd het heel snel duidelijk dat ook de St Dimpnakerk voor de lithurgie bewaard moest blijven.

Verder werden de kerken van Bel en Zammel omwille van hun ‘gezellig’ karakter uitgekozen als te behouden voor de erediensten.

Het bestuur volgde het uitgangspunt van de kerkelijk werkgroep omtrent één kerk per geografische cluster en het behoud van de Sint Franciscuskerk te Elsum als moderne kerk. Ook het gebruik van de kerk van Oosterlo door Huis Perrekes en het Medisch Pedagogisch Instituut vindt het bestuur een argument om deze kerk te behouden.

Eindresultaat?

Vanuit dit onderzoek en rekening houdend met de verwachtingen van de kerkelijke werkgroep vinden beide partijen overeenstemming in volgend plan.

Volgende kerken worden op langere termijn bewaard voor de eredienst.

Voor de Sint Apolloniakerk in Stelen zal een nieuwe invulling gezocht worden omdat er een aantal noden lijken te leven in het dorp. Ook voor volgende kerken zal in de toekomst een nieuwe bestemming gezocht worden: Sint-Gerebernus Punt, Heilig-Hart Winkelomheide en Sint-Jozef Holven.

Het stadsbestuur zal voor deze kerken nog veiligheids- en instandhoudingswerken voorzien tot einde 2025.

Na het onttrekken aan de eredienst van deze gebouwen is het aan de betrokken eigenaar - de kerkfabriek of het gemeentebestuur - om de verdere toekomst van het gebouw en de gronden te bepalen. Het spreekt voor zich dat beide partijen voor geen enkele locatie overhaaste beslissingen nemen. Alle opties staan open, van herbestemming van het bestaande gebouw tot een volledige nieuwe herontwikkeling van de site. Tal van inspirerende en mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland bewijzen dat er prachtige zaken mogelijk zijn.

Reacties op dit ontwerp van het kerkenplan zijn mogelijk tot 20 april 2017. Alle ingediende vragen en opmerkingen worden meegenomen in een volgende reflectie van de stuurgroep. Wanneer het ontwerp van het kerkenplan door de stuurgroep gefinaliseerd is, wordt het goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en voorgelegd aan de bisschop van Antwerpen. Als de bisschop het ontwerp heeft goedgekeurd, kan het voorgelegd worden aan de gemeenteraad van Geel en gestemd worden.  

Reacties bij:

Kerkelijke werkgroep:

Stedelijke werkgroep:


DERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Vandaag plaatst de bijbel ons voor de keuze: ‘naar de bron’ en ‘over de grens’. Vasten is dicht bij je kern komen, bij de bron van je bestaan en er God op het spoor komen. Is je innerlijke leven opzoeken en ontdekken waartoe je in staat bent. Vanuit die bronervaring vind je inspiratie en motivatie om eigen grenzen te verleggen, om meer uit jezelf te halen dan tot nu toe mogelijk was. Naar de bron gaan in Burkina Faso is een belangrijk sociaal gebeuren voor vrouwen en meisjes. Doorheen gesprekken en ontmoetingen aan de bron worden vast en zeker grenzen verlegd. Er worden, doorheen oude tradities, nieuwe methodieken uitgedacht en besproken.

Keuzes maken, dat is ook wat onze koffiestopvrijwilligers deden de vorige week. Zij spraken aan de ingang van de Colruyt (waarvoor heel veel dank aan de winkel dat we weer aanwezig mochten zijn) tientallen mensen aan en gingen met hen in gesprek over de problematiek van Broederlijk Delen. Ze zamelden zo ook weer een mooi bedrag in voor de actie! Dank je wel!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10      

Externe Links