Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 44 - 2 november 2016

5 – 6 NOVEMBER: 32-STE ZONDAG DOOR HET JAAR
vrijdag 11 november: Herdenking van het einde van "de Groote Oorlog"
vrijdag 11 november: St.-Maarten van Tours

"Geen God van doden maar van levenden"

Een God van levenden in deze tijd van kerkhoven en chrysanten …
Leven is licht en warmte delen met mensen, maar ook lief en leed.
Leven is woorden spreken, die iets zeggen over bevrijding.
Leven is getuigen, dat liefde nooit vergaat.
Leven is mensen troosten die lijden.
Leven is vrede vinden en die dan ook doorgeven aan rusteloze zoekenden…
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Zm jgt Jozef Verheyden, Jeanne Langbeen, Marleen Verheyden, Herman Buschop

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Het nieuwe ‘Onze Vader’, een beproeving?

Wie ooit in Lourdes de processies volgde, of wie ooit een internationale viering meemaakte, die wist van wanten. Het was een oude beproeving dat Vlamingen en Nederlanders geen gemeenschappelijke ‘Onze Vader’ konden bidden. Terwijl wij in Vlaanderen ‘hemelden’ – die in de hemelen zijt’  - hielden de koele Hollanders het gewoon bij ‘hemel’.

Wij baden: ‘geheiligd zij uw naam’  terwijl zij uit volle borst riepen “uw naam worde geheiligd’. Daar zit wat meer voortvarendheid in. Zo zijn ze.

Vroeg of laat moest het toch eens komen tot een compromis. We weten niet of de bisschoppen in discussies over elkaar zijn gerold. Enfin, het werd geen nieuwe vertaling maar wel een gemeenschappelijke tekst. En kijk, ook de Vlamingen mochten het laken eens naar zich toetrekken met hun ‘schuldenaren’, prachtig Bourgondisch woord. Nederland zal niet langer prevelen: ‘zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’. Nee, recht voor de raap op z’n Vlaams:’ zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. Dus, heerlijk compromis.

Een grote struikelsteen was: “leid ons niet in bekoring”. Zou het nu een bezigheid zijn van de lieve God om overal bananenschillen te gooien opdat mensen uitglijden? Smeken wij Hem dit niet te doen? Bekoren is toch eigenlijk iemand aanzetten tot kwaad, iets duivels zoals met Jezus gebeurde in de woestijn. Hoe vertaal je dat Griekse woord: ‘peirasmos’, ‘tentatio’ in het latijn? Woordenboeken werden aangesleurd, specialisten er bij gehaald. Beste vertaling is: ‘beproeving’. En dat is andere koek. De bijbel werd open geslagen. Abraham op de proef gesteld. Welke levenskeuze maakte hij? Eigenlijk beseft een mens dat hij in zijn leven vaak op de proef wordt gesteld. Iets waar we geenszins voor kiezen. Ook God kiest daar niet voor. Maar je kan er door gelouterd worden. Je bidt dat je als mens beantwoordt aan het diepste dat je Levensbron in jou heeft neergelegd. In 1 Korinthe 10,13 staat: ‘U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven vermogen wordt beproefd. Maar met de verzoeking, zal Hij ook de uitkomst brengen, zodat ge de verzoeking kunt doorstaan.’ We vragen dus eigenlijk niet: “God bekoor ons niet met kwaad” maar “Geef ons sterkte. Laat het niet boven onze krachten gaan’. Beetje jammer dat de uiteindelijke versie werd: “en breng ons niet in beproeving’.

Ondanks al de mooie voorgaande bespiegelingen beantwoordt dit vers dus niet aan de achterliggende bedoeling. Er is natuurlijk een hele evolutie in taalgebruik. Religieuze begrippen als verzoeking, bezoeking, bekoring kregen andere betekenis, ander aanvoelen in onze taal. De oudere generatie hoort iets anders dan een jongere. Misschien hadden de bisschoppen toch wat steviger uit de hoek moeten komen. Het Franse episcopaat koos voor een duidelijker tekst: “et ne nous laisse pas entrer en tentation”. “Laat ons niet bezwijken in de beproeving, ingaan op de beproeving”. Natuurlijk staan we voor verscheurende keuzes in het leven maar we bidden dat we de beproeving de baas blijven, de dingen die ons overvallen of we zelf beslist hebben. Dat we er wat meer door gelouterd worden als mens.

Laat ons dan samen bidden …

Aansluitend op diepe Bijbelse wortels van deze bede, gefundeerd in het Joodse Achttien gebed.
Elke morgen en meermaals per dag werd het gebeden door de gelovige Jood als een bundeling van Israëls geloof.

* Voorganger:

Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:

* Allen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

* Voorganger:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

* Allen:

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.


Een abonnement op ons blad

In de teksten van onze parochiemedewerkers kan je het mee volgen: de prijs van ons parochieblad blijft de zelfde. Toch blijft het noodzaak, dat wij de centen tijdig ontvangen. In Geel hebben wij nog steeds de goede gewoonte, om per parochie de inschrijvingen voor een abonnement te regelen. Zo blijft elke parochie zicht hebben op het aantal abonnementen, dat zij elke week bereiken. In elke parochie hebben wij nijvere mensen, die zich ieder jaar het vuur uit de sloffen lopen, om toch maar tijdig klaar te zijn en zij doen dat elk jaar opnieuw schitterend. Stipt als ze zijn vinden wij elke keer opnieuw die honderden en honderden adressen op overzichtelijke lijsten, zodat de post degelijk bediend wordt. Doordat elk blad nu afzonderlijk geadresseerd wordt, zijn er veel minder onderbrekingen dan vroeger, maar het steekt erg nauw. Wij durven dan ook herhalen, dat je elke onderbreking van je abonnement mag melden. Als je voor vrijdag laat weten, dat je blad niet is aangekomen, dan zorgen wij ervoor, dat de redactie in Antwerpen een nieuw exemplaar zal nasturen … desnoods beginnen ze opnieuw te drukken ! Bel 014/58 23 83 en meld elke storing!

Ieder jaar weer zijn er mensen, die ijveren voor één parochieblad voor 12 parochies van Geel en ieder jaar moeten wij daarop antwoorden, dat dit technisch niet mogelijk is, vermits wij slechts over vier blazdzijden beschikken. Kerk & Leven is een uniek blad in de wereld kwestie van diversiteit, maar wat niet kan, dat kan niet.

Voor de herabonnering: doe dit voorlopig nog langs je parochie en de mensen, die in een andere parochie een abonnement willen, op een ander blad dan dat van hun eigenste parochie … volgende week wijzen wij jullie de weg naar Jef Proost of Marcel De Vries. Nog even geduld dus!


Dag van de jeugdbeweging ook in Geel

Op vrijdag 21 oktober trokken we zoals ieder jaar weer naar een Geelse school om de sfeer op te snuiven tijdens de dag van de jeugdbeweging. Ook in het Peperstraatje waren er veel leerlingen in hun jeugdbeweginguniform naar school gekomen. Tussen de vele chiroleden ontdekten we ook enkele scouts en een Berkvenner! Maar de leerlingen van de Peperstraat waren het volmondig met elkaar eens: “Of je nu van de chiro bent of van de scouts of van de KLJ, dat maakt niet zoveel uit! Wij zijn allemaal vrienden van elkaar”, dixit de leerlingen zelf en aangezien kinderen altijd gelijk hebben sluiten we ons daar volmondig bij aan!


DAVIDSFONDS GEEL OP GOUDE VLEUGELEN

Hoe zou het toch komen dat wij bij het woord "opera" spontaan aan Italië denken? Dat van de tien meest gespeelde opera's ter wereld, er acht in het Italiaans zijn? Waarom is Giuseppe Verdi een nationale Italiaanse held geworden? Kortom: hoe komt het dat opera in het DNA van Italië zit?

Op zondag 13 november om 10.30 u. komt u er in het zaaltje van de Kruimel op de Geelse markt alles over te weten. Bruno Spaepen neemt u dan mee door de woelige Italiaanse geschiedenis. Zijn voordracht, uiteraard geïllustreerd met boeiende fragmenten, toont aan hoe de opera is kunnen uitgroeien van een speeltje voor rijke aristocraten in het Mantua van 1600, tot een wereldwijd commercieel succes op het einde van de 20e eeuw.

Bruno Spaepen studeerde in 1995 af in de moderne geschiedenis in Leuven. Sinds 2006 begeleidt hij Davidsfonds Cultuurreizen naar Italië en de Scala van Milaan. Een rei, die elk jaar in een mum van tijd is uitverkocht!   

Nog even alle gegevens op een rijtje:


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        
         

Externe Links