Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 21 - 22 mei 2019

25 – 26 mei: zesde paaszondag

Donderdag 29 mei: Hoogfeest van Ons-Heer-Hemelvaart

Zaterdag 31 mei: Onze-Lieve-Vrouw Bezoek, patrones van de parochie Larum.

" De Heilige Geest zal U alles leren "

Letterlijk horen wij van Jezus volgend weekend in de evangelielezing: “Vrede laat ik U na, Mijn vrede geef ik U, niet zoals de wereld die geeft.
Laat Uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.”
  … moeten wij daarbij nog bijbelcommentaar geven ???

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Bericht uit de pastorale eenheid: de toekomst van het pastoraal aanbod en de fusies van parochies in de pastorale eenheid HH Dimpna en Gerebernus

Gegevenheden

Onze kerkgemeenschappen veranderen en evolueren: er zijn reeds geruime tijd minder praktiserende gelovigen en minder pastores, er is het kerkenplan-in-uitvoering, er ontstaan pastorale eenheden in het bisdom die zeer specifiek verantwoordelijk worden voor het aanbod van pastorale zorg in een groter geheel.

Een Pastorale Eenheid wil een antwoord bieden op die veranderende toestanden. Zij wil eigenheid én verbondenheid van de pastorale zorg, over parochiegrenzen heen, doen samengaan, ten behoeve van de gelovige mens. Daarom zijn intensieve samenwerkingen tussen parochies, meer dan ooit, noodzakelijk. 

Mogelijkheden

Een parochiegemeenschap kan initiatief nemen om te fusioneren met één of meerdere andere parochies en op die manier een nieuwe parochie gestalte te geven. Redenen hiervoor kunnen zijn: het ontbreken van een kerkraad, het ontbreken van voldoende medewerkers om een pastoraal aanbod te handhaven en te verzekeren, alsook financiële moeilijkheden. Het bestaande kerkenplan kan aanleiding geven tot onttrekking van een kerkgebouw uit de eredienst.

Het is het vicariaat Kempen dat in die zin een ontwerp van fusies heeft opgesteld. Wanneer een plaatselijke geloofsgemeenschap de vraag tot opheffing van de parochie stelt, zal dit plan in werking treden. Het vicariaat voorziet voor Geel  een evolutie-op-termijn naar vijf parochies.

Toekomst

Na overleg met het vicariaat, het dekenaat, het Centraal Kerkbestuur en vertegenwoordigers van alle Geelse parochies heeft het team van de Pastorale Eenheid HH Dimpna en Gerebernus in haar vergadering van 04/04/2019 tot volgend plan besloten: We streven naar vijf parochies in onze Pastorale Eenheid. Het tijdstip en het tempo van elk van deze fusies (clusters) wordt bepaald door de concrete vraag en/of nood van één van de huidige twaalf parochies. Er worden geen nieuwe parochiebenamingen gecreëerd om zo extra juridische en administratieve regelingen te vermijden. Op termijn, dewelke dus bepaald wordt door de vraag/nood zoals hierboven gesteld, zal de Pastorale Eenheid HH Dimpna en Gerebernus naar volgende parochies evolueren:  

Een fusieproces wordt in gang gezet nà een door het bisdom goedgekeurde vraag van een parochie.

We zijn ervan overtuigd dat we tegemoet komen en antwoorden geven op de huidige, nabije en toekomstige noden van onze katholieke gemeenschappen in Geel. De beslissing gaat uit van de realiteit en de evoluties van de laatste decennia. Wij zullen inzetten op creativiteit en drang naar verbondenheid, bij onszelf en bij allen die dit proces mee gestalte willen geven – geïnspireerd door de Geest die ons heilig is.

Team Pastorale Eenheid  HH Dimpna en Gerebernus  Geel.


Het kapelleke (71)


Denk aan een sportieve straat!

Meimaand, kapellekesmaand en daarom kapelleke nummer 4 in onze wedstrijd. In welke straat ligt dit kapelleke?
Het juiste antwoord naar dirkvandenbroeck2@gmail.com!

Een mens als wij is zij geweest: Maria
met angst en tranen in de ogen,
met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.
Een mens als wij is zij geweest,
staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen.
Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof,
en haar vertrouwen groter dan het onze.
Langs Maria, deze buitengewone vrouw, willen wij dichter bij Jezus
en zijn Evangelische boodschap komen te staan.
Terwijl brengen we in de meimaand bloemen en kaarsen aan.


Bedevaart naar Banneux

Naar jaarlijkse gewoonte bezoeken we zondag 16 juni onze Kempense zieken in Banneux en – in de mate van mogelijke - maken we er zelf een mooie bedevaart van door deel te nemen aan de eucharistieviering, de kruisweg of (en) de ziekenzegening.

De prijs voor deze reis bedraagt 20 euro. Indien je zelf een picknick meebrengt, kan je die gebruiken in de cafetaria van de zieken, waar koffie en thee wordt voorzien. Je kunt voor deze bedevaart inschrijven bij de zusters van het Velleken nr. 214 voor 8 juni. (Tel. 014/59 37 61).We vertrekken op 16 juni om ongeveer 08.15 u. aan de kerk van Elsum in de Dr. Peetersstraat en zijn daar ’s avonds terug om ongeveer 18.30 u. We hopen en wensen dat het voor iedereen een mooie dag wordt.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

     
 


Externe Links