Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 47 - 20 november 2019

23 – 24 NOVEMBER: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

DINSDAG 26 NOVEMBER: H. Johannes Berchmans van Diest


" aan Christus Koning trouw… "
Waarheid heeft te maken met betrouwbaarheid. Iemand, aan wie wij ons toevertrouwen, daar zijn wij meteen aan gehecht.
Trouw is een blinde kracht. Wie trouw is aan Jezus, bindt zich aan Hem. Hij luistert naar wat Hij zegt, omdat Hij betrouwbaar is, wáár is.
Aan alle Chiro-denkende mensen, EEN ZALIGE HOOGDAG !

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Wat kunnen we leren van de “Handelingen van de apostelen?” (1)

Vorige week kon u al lezen dat we vanaf 1 december in ons bisdom een jaar lang gaan werken met het boek van de Handelingen van de Apostelen. In ons bisdom willen we dit boek uit het Nieuwe Testament als thema nemen om onze pastorale inzet en oriëntatie op te herijken in de loop van de komende drie jaren en dit op vraag van onze bisschop. De volgende weken willen we hier aandacht besteden aan dit boeiende boek uit het NIEUWE TESTAMENT. We doen dit aan de hand van een mooi artikel dat pater Vincent Ceulemans, Norbertijn van Averbode, schreef en dat wij mogen gebruiken, waarvoor van harte dank. 

Het evangelie is voor alle mensen

Tussen Hemelvaart en Pinksteren kiezen de Elf apostelen een vervanger voor Judas, Mattias genaamd. Dan is hun aantal weer volledig. Hun voltallige groep telt honderdtwintig leden, tien keer twaalf. Daaronder horen ook Maria, de moeder van Jezus, en zijn broeders. Ze blijven samen in de bovenzaal waar ze gewend waren om samen te komen, en volhardden trouw in het gebed. En dan gebeurt dat bijzondere Pinksterwonder: in tekenen van wind en vuur komt de heilige Geest over hen en zet hen aan om alle angst te laten varen en vrijmoedig te verkondigen dat Jezus de door God aangestelde Messias is voor allen die in Hem willen geloven.

Onder de eerste christenen waren zowel Joden als niet-Joden. En één van de fundamentele strijdvragen tussen deze twee groepen was de vraag of je eerste Jood moest worden om christen te kunnen zijn. Jezus had immers gezegd dat Hij niet gekomen was om de Wet of de profeten af te schaffen, maar om die te vervullen. En Hij zei ook dat wie ook maar één voorschrift, hoe klein ook, weglaat uit de Wet, de kleinste zou geacht worden in het Rijk der Hemelen. Wat moesten ze hier mee doen?

Uit wat volgt blijkt dat deze vraag niet gewoon door discussie en handopsteken werd beantwoord, maar door God zelf. Verschillende keren zendt God, bij monde van de heilige Geest, Petrus, Paulus en Filippus naar niet-Joden, om daar vast te stellen dat hun geloof groot is en dat zij tekenen vertonen van de heilige Geest.

Petrus reageert met de prachtige woorden: “Nu weet ik zeker dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is. Wanneer de andere leerlingen nadien horen dat Petrus ook omgaat met heidenen, zijn ze woedend.. Hoe haalde hij het in zijn hoofd om in een heidens en dus onrein huis binnen te gaan? En dan deze mensen zelfs te dopen? Dat gaat véél te ver.

Ook Paulus zal zich bij verschillende gelegenheden moeten verdedigen wanneer hij niet-joodse christenen gelijk behandelt, zonder van hen te verlangen dat ze de hele Wet van Mozes onderhouden.

Uiteindelijk mondt de discussie, na een scherp conflict in Efese, uit in wat men wel eens “het eerste apostelconcilie in Jeruzalem” noemt. Daarin wordt door Lucas de eensgezindheid tussen de apostelen sterk beklemtoond. Ze komen tot het besluit dat aan niet-Joodse christenen geen zwaardere lasten mogen opgelegd worden dan het strikt noodzakelijke: allen dienen zich te onthouden van afgoderij, van het eten van offervlees en van bloed, en ze mogen ook geen ontucht plegen.

Wat kan dit betekenen voor ons vandaag en welke vragen kan dit mogelijk oproepen?

Ik denk dat een eerste belangrijke conclusie is dat we als kerkgemeenschap steeds waakzaam moeten zijn voor alle mogelijke drempels die al dan niet bewust opgeworpen worden tegenover mensen die bij onze gemeenschap willen horen. Hoe ijverig, vroom of volmaakt moet iemand zijn om toegelaten te worden tot onze eigen parochie of geloofskern? Wanneer heeft iemand zich voldoende bewezen om een engagement of zelfs verantwoordelijkheid op te nemen?

Maar je kan het ook omdraaien: hoe veel moeite doen we om nieuwe mensen te verwelkomen? Zorgen we voor een vriendelijk onthaal? Spreken we mensen die we nog niet gezien hebben aan om hen te laten voelen dat ze welkom zijn? En is dat iets dat alle leden van de geloofsgemeenschap mee dragen, of wordt dat overgelaten aan enkele “aangestelde verwelkomers”?  Kijken we zuur wanneer iemand op onze vaste plaats zit? Of zijn we blij dat er tijdens die viering meer mensen zijn dan de vorige keer? Doen we extra moeite om bepaalde gelegenheidsgroepen in een viering te verwelkomen? Of spreken we nieuwe bewoners in de parochie eens aan om hen namens de kerkgemeenschap welkom te heten in hun kerkdorp? Ook wanneer we al bij voorbaat twijfelen of ze wel ooit naar de kerk zouden komen? Het evangelie van Jezus Christus is er voor iedereen. Dat is één van de kernboodschappen van Handelingen. En met iedereen wordt er echt wel iederéén bedoeld. Dat is de eerste les die ik uit Handelingen trek: het evangelie is er voor iedereen.

(Vincent)


christus koning

Elk jaar verwelkomen we op het feest van Christuskoning, 24 november,  verschillende van onze Chirogroepen weer in de viering.
Chiro is elke week leuk, maar zeker op Christus Koning, de Chirofeestdag: familiedag of groepsdag of parochiedag of ...
Met of zonder koffiekoeken, met of zonder ouders erbij, vaak met een moment van stilstaan bij hoe kostbaar Chiro, gemeenschap vormen, en samen beweging maken, is.
Het jaarthema van dit werkjaar ‘Grenzeloos Chiro’ daagt ons uit te spelen, plezier en lawaai te maken én verder te spelen en kijken dan onze vertrouwde grenzen.

Met 'Grenzeloos Chiro' willen we buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten over de landsgrenzen heen!

Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren!

Chirojeugd Vlaanderen wil dit jaar ontmoeting tot stand brengen tussen groepen en bewegingen van over de hele wereld.
In Vlaanderen zitten we immers niet op een eiland. “Spelen doet men over de hele wereld”, lezen we op de website van de Chiro.
Samen als jeugdbeweging wereldwijd ervaren dat je sterk bent en van Afrika tot in Amerika bezig bent met dezelfde thema’s en dingen, dat is toch zo belangrijk in de wereld van vandaag.

Wees welkom Chriro’s in onze kerk! We vieren onder meer samen in:

We wensen al onze jongeren van harte een zalige feestdag toe!


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

(Her) abonneren op ons blad

Mensen, lezers, jullie zijn dit jaar meer dan ooit “vlotte betalers”.
Op 10 november waren meer dan de helft van onze abonnees hernieuwd en hadden wij 22 nieuwe abonnementen.
Dit geeft hoop- en moed. In alle parochies werd een abonnement aangeboden, maar ieder jaar zijn er mensen, die een andere editie willen, of die hun parochiegegevens kwijt geraakt zijn, of die minder binding hebben met de parochie waar zij wonen, of vragen waarom ze nu geen parochieblad voor héél Geel kunnen maken ?
Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk. Regelmatig moeten wij teksten inkorten of splitsen, om elke parochie een plaatsje te gunnen
!

Zij kunnen terecht bij de centrale abonneeradressen:

Stort 40 euro door middel van:

Voor klachten of onduidelijkheden:

Marcel De Vries
tel 014 58 23 83
Mogen wij vragen, alles zo veel mogelijk te regelen voor 1 december!


 


 


 

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Externe Links