Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 48 - 27 november 2019

30 NOVEMBER – 1 DECEMBER: EERSTE ZONDAG IN DE ADVENT
Zondag 1 december : Sint-Elooi, patroonheilige van de metalo’s
Vrijdag 6 december : H. Nikolaas … ons aller-heilige

" waak en wees bereid "


Het is advent,
een tijd van verwachten, niet van doelloos wachten
een tijd van uitkijken, niet van lijdzaam toezien
wij verwachten de Heer … in een kind, een baby, … een Messias.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Start van de advent: “Samen tegen armoede”

Het licht van de advent roept ons op om solidaire christenen te zijn!

Dit weekend start de advent en dus ook de jaarlijkse campagne ‘Samen tegen Armoede’, bij ons beter gekend als Welzijnszorg. Het thema is dit jaar “Samen solidair tegen armoede”. Dit wordt in elke geloofskern in Geel gedurende elke weekendviering van de advent uitgewerkt in een deelthema.

1e zondag van de advent: Iedereen Solidair

2e zondag van de advent: Solidariteit is een samenspel

3e zondag van de advent: Samen solidair tegen armoede

4e zondag van de advent: Gods teken van solidariteit

De liturgische teksten zullen aangepast zijn aan het thema en natuurlijk is er ook weer de jaarlijkse omhaling voor Welzijnszorg.

We willen u nu al van harte uitnodigen op onze adventswake op woensdag 11 december om 19.00 u. in de kerk van Holven. Samen staan we biddend stil bij onze opdracht als christen om ieder mens solidair nabij te zijn. We houden na de viering onze jaarlijkse “Soep op de stoep” waarvan de opbrengst ook gaat naar Welzijnszorg. Via deze weg wensen wij iedereen een fijne adventstijd toe en een heel mooie voorbereiding op het Kerstfeest. 


St. Hubertus wordt niet vergeten!

Toegegeven, we zijn een paar weken te laat, maar begin november vierde onze parochie Geel Ten Aard de Heilige Hubertus. Hubertus leefde in de 7e eeuw. Hij was de zoon van een hertog. Hij werd de 21ste bisschop van Maastricht. Hij bracht de bisschopszetel over naar Luik. Vandaar dat er nu een bisschop is in Luik. Hij stierf in 727 en werd heilig verklaard op 3 november 743. In 825 werden zijn relieken overgebracht naar een klooster in de Ardennen waar veel gejaagd werd. In de 11de eeuw werd zijn leven er door de monniken beschreven en in de 15de eeuw werd het klooster een groot bedevaartsoord. Het gebruik van het gezegende Hubertusbrood komt van het verhaal dat hij een kluizenaar genas van hondsdolheid met het geven van brood. Het brood werd later niet enkel gegeven aan de mensen maar eveneens aan het vee tegen hondsdolheid en razernij. Ook in de viering op Geel Ten Aard hebben wij naar jaarlijkse traditie brood gewijd! We zijn blij dat de lokale gemeenschap deze mooie traditie in ere houdt en wensen hen via deze weg weer een heel fijn werkjaar toe!


Hoe wij in de kerk met elkaar omgaan

Dit weekend starten wij ook in onze pastorale eenheid met het lezen van “De handelingen van de apostelen”. Vandaag deel 2 van de inleiding die pater Vincent Ceulemans schreef.

De eerste hoofdstukken van Handelingen (vooral), maar ook de rest van het boek, geven ons een gedragscode naar elkaar toe mee. Lucas beschrijft een behoorlijk geïdealiseerde gemeenschap: de christenen waren één van hart en één van ziel, ze volhardden trouw in het gebed en het breken van het brood (eucharistie), ze verkondigden vrijmoedig en met blijdschap de Blijde Boodschap van Jezus, en ze deelden hun bezittingen met elkaar, zodanig dat er niemand onder hen was die armoede moest lijden.

Deze aspecten vormen wellicht de opbouw van de vroege eucharistievieringen: eerst werd er uit de Schriften voorgelezen en verkondigd, daarna was er een collecte voor de armen en noodlijdenden, dan volgde het breken van het brood (wellicht een uitgebreide agapè-maaltijd), en dan volgde een uitgebreide dankzegging, waarbij er wellicht ook veel psalmen gezongen werden. Zo’n bijeenkomst kon gemakkelijk uren duren. Blij en vrijmoedig verkondigen, trouw bidden, de sacramenten vieren, alles delen met wie te kort heeft, samen leven, … het klinkt allemaal erg idyllisch. Toch is dit misschien wel de puurste en duidelijkste manifestatie van de kerk als Lichaam van Christus. In de eerste brief aan de Korintiërs beschrijft Paulus de geloofsgemeenschap als een lichaam, waarvan wij als gedoopten allemaal ledematen zijn. Elk heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden, elk heeft zijn of haar eigen plaats en dienstwerk, volgens de gaven die God haar of hem gegeven heeft. Niemand hoeft zich minder te voelen dan een ander, niemand mag zich beter wanen dan een ander. Dat eerbiedigen van de verscheidenheid van gaven en mogelijkheden, is iets dat we in onze hedendaagse kerkgemeenschap niet uit het oog mogen verliezen. Al te lang is het geloofsleven in twee klassen gesplitst: de clerus en de lekengelovigen. De eerste groep waren de beroepsgelovigen, die vanuit hun levenskeuze of ambt alles voor het zeggen hadden, terwijl de rest als een volgzame kudde hun leiders diende te volgen, desnoods massaal de afgrond in. Als er iets is, dat de lezing van de Handelingen mij opnieuw in het hart prent, is dat élke gelovige, élke gedoopte, élke man of vrouw, van onschatbare waarde is voor de geloofsgemeenschap. Hoe klein of groot hun engagement ook, hoe geleerd of eenvoudig hun geloof ook. We hebben in onze kerkgemeenschap herders, leraars en bedienaars nodig, die onze gemeenschap leiden en voorgaan in het dienstwerk van de leiding, van het gebed en van de dienst aan de medemensen in nood. Maar niemand onder hen heeft daar het monopoly op. In de voorbije decennia zien we in onze geloofsgemeenschap, onder druk van een schijnbaar priestertekort, de verscheidenheid van taken weer opbloeien onder vele gelovigen. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen, iedereen heeft de roeping (en eigenlijk ook de morele plicht) om de schouders te zetten onder het evangelie en het uitbouwen van het Rijk Gods.

Bij ons doopsel worden we niet ingeschreven als klant van een serviceclub, maar als deelnemer aan een levendige dynamiek: de relatie van God met de mensheid.

Het Rijk Gods laat zich niet verdunnen, het evangelie liet zich niet afzwakken. Net zoals bij het vorige inzicht het woord “iedereen” centraal staat, zou ik hier de woorden “overal en altijd” kunnen benadrukken. Je bent overal en altijd en helemaal christen. Je bent overal en altijd en helemaal een geliefd kind van God, dat door Jezus zijn zus of broer genoemd wordt, dat door de heilige Geest vervuld wordt met een waardigheid en ook een zending in deze wereld, dichtbij en veraf.

(Vincent)

 

Welkom op zondag 1 december om 12.00 u in de kerk van St.-Amands om de dag van het woord mee te starten. We beluisteren een deel van de handelingen van de apostelen en gaan even in gesprek met elkaar bij een lekker kopje koffie! Je kan ook komen om 12.30 u., 13.00u. of 13.30 u.


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

(Her) abonneren op ons blad

Het wordt nu wel “kort dag” om je abonnement te vernieuwen.
Wie betaalt of betaalde voor 1 december, zal zeker het eerste nummer van januari in de bus krijgen.
Het geeft hoop- en moed, dat zo veel mensen reeds in orde zijn.
In alle parochies werd een abonnement aangeboden, maar ieder jaar zijn er mensen, die een andere editie willen, of die hun parochiegegevens kwijt geraakt zijn, of die minder binding hebben met de parochie waar zij wonen, of vragen waarom ze nu geen parochieblad voor héél Geel kunnen maken?
Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk. Regelmatig moeten wij teksten inkorten of splitsen, om elke parochie een plaatsje te gunnen!

Zij kunnen terecht bij de centrale abonneeradressen:

Stort 40 euro door middel van:

Voor klachten of onduidelijkheden:

Marcel De Vries
tel 014 58 23 83
Mogen wij vragen, alles zo veel mogelijk te regelen voor 1 december!


 


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Externe Links