Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 5 - 3 februari 2021

6 – 7 FEBRUARI: 5DE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 6 februari: H. Amandus, patroonheilige van onze zondagskerk.
Donderdag 11 oktober: O/L/Vrouw van Lourdes

" Vele zieken genas Hij "


In de weekendlezingen van deze tijd vertelt Marcus over Jezus, die rondtrekt, om zieken te genezen.
Als wij daarover nadenken, dan zien wij dat de verkondiging van het Woord Gods maar geloofwaardig is, als ze gepaard gaat met de zorg voor zieken, gekwetsten, uitgestotenen en armen …
Waar zit ons geloof ?
Waar zit onze geloofsverkondiging ?.
Waar zit onze zorg-zaam-heid ?
VANDAAG !!!!!!


Vieringen

Heropstarten avondvieringen op weekdagen!

Er wordt stilaan gestart met enkele eucharistievieringen in Geel. Inschrijven is verplicht en maximum 15 aanwezigen per viering.

ST.-AMANDS CENTRUM

ST.-DIMPNA

ELSUM

Verder zijn onze kerken weer een beetje toegankelijk. Hou de plaatselijke berichten in het oog, maar voor echte “weekendvieringen is het nog tevroeg”.

In deze bladzijde willen wij onze lezers iedere week de weg blijven wijzen, om geestelijk voedsel te vinden  …  in de week en tijdens het weekend.

GEELSE BEZINNING

Onze pastorale eenheid zoekt voor jou in de overvloed aan boekjes naar hetgeen ons kan leiden. Kleine vieringen, grote suggesties kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be.

Dagelijks krijg je een ‘insteek’, een impuls, waarmee je op weg kan.
Uiteraard maak je er zélf van, wat in de huidige omstandigheden mogelijk is.

De teksten zijn ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Verder kan je met ons naar de aanbiedingen gaan, die de media ons brengen.
Voor de zondag kan je ’s morgens altijd eens kijken op
www.kerknet.be
Daar zetten ze steeds een viering als suggestie en in kleine lettertje staan steeds een tiental vieringen van te lande aangegeven. (meestal YouTube)
Een keuze voor de freaks. Volgen kan altijd, ook voor wie niet wil “zappen”. Sommige zijn vatbaar voor terugspoelen.

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed. Nog zeker tot eind februari.

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Dagelijks om 10.00 u. : KTO TV (enkel Proximus 215) mis vanuit de grot van Lourdes

Om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen
 (Zaterdag om 17.30 u. en dan in het Engels)

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

ZONDAGSEUCHARISTIE 7 februari

NPO OP ZONDAG

De TV-makers van NEDERLAND 2 (officieel is dat NPO2) hebben een wekelijks geloofsaanbod, waarbij de katholieke kerk aanwezig is vanaf 09.45 u.
De Nederlandse bisdommen hebben ervoor gekozen, iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien.
Door elk bisdom zijn één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 
Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Welkom aan 2 nieuwe priesters in Geel

Een klein jaar geleden kwam onze deken Norbert Wauters met de vraag en het voorstel of onze pastorale eenheid open stond voor de komst van enkele nieuwe priesters. We waren een beetje verrast, maar zegden ja. Natuurlijk waren er nog veel vragen bij de komst van twee nieuwe collega’s, maar de afgelopen teamvergaderingen kregen we beetje bij beetje wat meer informatie, tot we nu op het ogenblik gekomen zijn om hun komst met dit artikeltje bekend te maken.

Na het positief antwoord van het team op de vraag van onze deken, kon hij in overleg gaan met onze bisschop. Zo kwam het bericht, dat de Congregatie van de Heilige Geest, kortweg de Spiritijnen, positief hebben geantwoord om een nieuwe gemeenschap in Geel te starten. Vanaf september zullen twee Afrikaanse priesters in Geel komen wonen. Zij zullen actief worden betrokken in onze pastorale eenheid. Welke vieringen zij zullen voorgaan en welke concrete pastorale taken zij zullen krijgen, zal de komende maanden in overleg met onze nieuwe krachten worden uitgeklaard. Ook de plaats waar zij zullen wonen, wordt nog gezocht. Er zijn nog veel vragen, maar die zullen stapje voor stapje een antwoord krijgen.  Stapje voor stapje houden we u allen natuurlijk op de hoogte van al het laatste nieuws! Het zal voor ons een hele verandering zijn, een nieuwe wind zal er zeker waaien in onze pastorale eenheid, een hele uitdaging staat ons te wachten,… maar we zijn gestart…

We zullen hen met een warm hart onthalen in onze Barmhartige Stede … . Met een open blik naar de toekomst zullen wij samen met hen verder bouwen aan Gods droom in Geel. We kijken vol verwachting uit naar wat en wie er komen gaat! Wees welgekomen, nieuwe vrienden!


Heropstarten avondvieringen op weekdagen!

Op maandag 25 januari zijn wij terug gestart met de avondvieringen op weekdagen. Deze vieringen staan natuurlijk open voor iedereen die een viering wil bijwonen. De Coronamaatregelen zullen ook hier van kracht zijn. Dit betekent dat er max. 15 mensen in de kerk kunnen aanwezig zijn en het dragen van mondmasker is verplicht. We hebben geen idee hoeveel mensen er willen bij zijn. Vandaar dat INSCHRIJVEN noodzakelijk is.

We regelen dit CENTRAAL zodat we indien nodig kunnen informeren over vieringen waar er nog plaats is.

We vragen ook om voorlopig alvast in te schrijven voor 1 VIERING per week. We willen eerst zien hoe groot de respons is. We kunnen dit bijsturen indien het kan. We willen vragen om niet in te schrijven voor meerdere weken ineens. Als de ervaring uitwijst dat dit toch kan zonder mensen te moeten weigeren passen we ook dit later aan. Inschrijven kan telkens vanaf maandag voor het starten van een nieuwe week.

Er zijn  twee manieren om in te schrijven:

Per mail: dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be

Per telefoon van Dirk 014 58 06 66. “Als het per mail niet kan” op maandag tussen 10.00 en 11.00 u.

Voor de avondvieringen op weekdagen kunnen nu ook misintenties worden aangevraagd. Dit kan per telefoon

Om aan de vieringen deel te kunnen nemen, moet je inschrijven bij pastoor Dirk, zoals we al schreven.

Er zijn vieringen in volgende kerken.

Voor de avondvieringen op weekdagen kunnen nu ook misintenties worden aangevraagd. Dit kan per telefoon

Om aan de vieringen deel te kunnen nemen, moet je inschrijven bij pastoor Dirk, zoals we al schreven.


Lichtmis, feest voor onze dopelingen

Dinsdag 2 februari, Maria Lichtmis, het feest waarbij we de opdracht van Jezus in de tempel gedenken. Jezus werd door Jozef en Maria toevertrouwd aan God, net zoals elk jaar vele ouders hun kindje laten dopen en toevertrouwen aan God. Hoewel de gebruiken in de loop van de 2000 jaar wel eens veranderd zijn, is de diepe wens en het diepe verlangen van alle ouders doorheen die duizenden jaren steeds hetzelfde gebleven: zegen vragen over hun kind, dat het mag opgroeien tot een volwaardig mens, met unieke gaven en talenten, met de diepe wens dat hun zoon of dochter gelukkig mag worden, oprecht mag openbloeien in onze mooie wereld onder Gods bescherming.

Dit jaar zijn er niet zoveel kindjes gedoopt, maar toch willen we in het komende weekend op een coronaveilige manier onze gezinnen ontvangen in de kerken. De volgende kerken zijn open om een kaarsje te komen branden in het weekend, opgelet natuurlijk onder de coronamaatregelen die gelden: 4 personen max. samen in de kerk, dragen van mondmasker, … Hou het veilig! Proficiat aan alle dopelingen van het afgelopen jaar.

Wees welkom:


Verschillende kerken zijn open om een kaarsje te branden

Ondanks het feit dat we nog niet samen kunnen vieren in onze kerken, blijven ook in Geel verschillende kerken open gedurende de week of het weekend om een kaarsje te branden of om even stil te worden, dit alles natuurlijk binnen de gegeven coronamaatregelen. Bij het schrijven van dit artikeltje weten we nog niet wat het volgende overlegcomité van onze regeringen gaat beslissen over het verzachten of verstrengen van de coronamaatregelen. Via onze site krijg je alvast het meest recente nieuws van onze pastorale eenheid.

We merken dat er de afgelopen weken opvallend veel kaarsjes zijn gebrand en dat doet deugd, ons verbonden te weten met elkaar, hopend op nieuwe en betere tijden…

Je kan op volgende plaatsen terecht in onze pastorale eenheid.

In het weekend van 6 en 7 februari zijn verschillende parochiekerken in Geel extra open om een kaarsje te branden. We houden ons aan de coronamaatregelen: dragen een mondmasker, mogen slechts met 4 personen tegelijk in de kerk binnen en houden de nodige afstand.

Wees welgekomen!


De bijbel als leesboek, leerboek, leefboek 

Heb jij het volgende al eens meegemaakt? Je neemt deel aan een (digitale) eucharistieviering of aan een andere bijeenkomst en er weerklinkt een Bijbelverhaal. De lector heeft nog maar één zin, misschien zelfs nog maar één woord gelezen en je denkt: ‘die tekst ken ik al’ en, zonder dat echt te willen, dwalen je gedachten af naar je middagmaaltijd, het weer buiten, de kinderen of de kleinkinderen. Het is niet gemakkelijk om Bijbelverhalen telkens opnieuw als ‘nieuw’ te beluisteren. En … waarom een boek lezen of herlezen als je de inhoud reeds kent?

Kennen wij de Bijbel? Of kennen we slechts enkele fragmenten? En … zeggen we niet te snel: dat verhaal kennen we wel? Soms herkennen we een tekst, maar de context is ons totaal vreemd. Als we echter één zin of één fragment uit een tekst halen, dan … bestaat het risico dat die zin of dat onderdeel een eigen leven gaat leiden en vervreemdt van het geheel waarvan het deel uitmaakt. Om die reden besloot onze bisschop en de stuurgroep Handelingen om een specifiek Bijbelboek in zijn geheel te lezen en te herlezen! Er werd gekozen voor het boek Handelingen. Dit boek bevat oude en vertrouwde verhalen, zoals het Pinksterverhaal en de bekering van Paulus, maar vele andere delen zijn onbekend en onbemind. Door het geheel te lezen kunnen zelfs de bekende fragmenten als ‘geheel anders’ verschijnen.

Hoe kan je mensen aanzetten om een Bijbelboek te lezen en misschien zelfs meermaals te herlezen? In ons bisdom werden allerlei leesgroepen opgericht. Bedoeling was om zo samen het boek Handelingen te lezen. Spijtig genoeg konden we corona niet de les lezen en vele leesgroepen moesten stoppen voor ze goed en wel begonnen waren. Maar in ons bisdom bleven we niet bij de pakken zitten en via het Youtube-kanaal van ons bisdom en via de website ontstonden allerlei digitale initiatieven.

Conclusie? Moraal van het verhaal: de Bijbel lezen is allesbehalve saai! En … onze ‘kijkers’ die ‘lezers’ werden, vertelden ons dat zij de Bijbel (her)ontdekten als een boek om te lezen, maar veeleer ook als een boek om van te leren én van te leven! Laten we op dit élan verder gaan en laten we, als mensen van de Weg, verder stappen zetten op het pad dat het boek Handelingen voor ons opent! (©Lieve Gommers)

En hier in Geel? De leesgroep van de Handelingen staat te popelen om weer te starten,
de groep “Bijbel en Leven” herneemt zijn bijeenkomsten zo snel het kan en de groep “5 broden en 2 vissen” heeft maandelijks een digitaal boekje tot ze terug kunnen beginnen.
Sluit je graag aan bij onze Bijbelgroepen of heb je graag meer info? Mail naar info@pastoraleeenheidgeel.be en stel je vraag of bel gewoon naar 0472/820458.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        
         
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links