Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 49 - 8 december 2021

11 – 12 DECEMBER: DERDE ZONDAG IN DE ADVENT

Omhaling voor WELZIJNSZORG

Maandag 13 december: H. Lucia, winterpatrones zowel van Noorwegen als van Oosterlo

" Johannes, wat moeten wij doen nu de verlosser komt ? "


De toehoorders van Johannes de Doper voelden, dat er grote tijden op komst waren. Zij wilden iets DOEN om zich klaar te maken. En het antwoord van Johannes was eenvoudig:
“Soldaten, wees tevreden met je soldij.
Tollenaars, vraag niet méér dan jullie tarieven.”
Wedden, dat Johannes voor ons ook een antwoord zou klaar hebben !!!


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 5 december

10.30 u. Leo Leysen, Vanberghen Frans en Van Lommel Lisa. Jgt Martha Vangenechten en Remysen Louis

Maandag 13 december

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 17 december

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Vredeslicht van Bethlehem tot in Geel (2)

Vorige week vertelden wij al, hoe het vredeslicht van Bethlehem tot aan de Duits-Nederlandse grens zal komen tegen volgende zondag 12 december. Daar zal het busje van de Duitse scouts opgewacht worden door Adri en Marion Vermeer uit Tilburg, die instaan voor de verdeling van het licht over heel Nederland en deze twee mensen zijn zo vriendelijk, om ook aan Geel te denken op een ogenblik, dat de rest van Vlaanderen nog zit te ‘verwachten’.

Wij gaan maandag 13 december het licht afhalen bij Adri thuis en zullen zorgen, dat de rest van Vlaanderen ook mee kan delen. Hier bij ons laten wij het licht rusten tot 18 december en die zaterdag willen wij de grote licht-dag maken voor Geel in de St.-Amandskerk. Iedereen kan komen delen met het licht en ook in de Kerstmisvieringen van 24 en 25 december zal de vredesboodschap mee uitgedragen worden over alle Geelse straten.

Volgende week meer in aflevering (3)


Een abonnement nog niet in orde ???

 

Wij ronden momenteel de lijsten af.

Wie nu nog betaalt, doet best ook nog een telefoontje om zijn betaling te melden, dat gaat allemaal een dagje rapper dan de bank. Zo vermijd je vertraging op 1 januari. Alles blijft lopen voor iedereen tot eind december.

Dank voor de medewerking!

 

Klachten of onduidelijkheden:

Marcel De Vries

tel 014 58 23 83


Derde adventszondag! Soep op de stoep en Welzijnszorg!

De derde zondag in de advent is de ‘zondag van Welzijnszorg’. Met het thema ‘Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!’ roept onze kerkelijke adventsactie op tot solidariteit en samen opstaan tegen armoede. Goed wonen is van levensbelang en toch is dit voor veel mensen in armoede geen realiteit. We reflecteren hierover en maken het concreter doorheen ons samen bidden en vieren.

 

Adventswake

Vanavond om 19.00 u. ben je welkom in de adventswake in de kerk van St.-Amands. In onze adventswake willen wij biddend, zingend en bezinnend samenkomen ter voorbereiding op Kerstmis. Christenen, vrienden en vriendinnen van Jezus, worden geroepen om vreugdevolle mensen te zijn. Vreugde gaat verder dan blijheid. Gelukkig maar. Want ook in onze samenleving vol ‘vrijheid en blijheid’ is er bijvoorbeeld veel eenzaamheid. Christenen zijn vreugdevol omdat ze geloven dat ze nooit alleen zijn, want God draagt ons, is nabij, altijd, Hij laat ons nooit meer los. Dit geloof, dit diep levens-aanvoelen zorgt ervoor dat je doorheen goede en kwade dagen vreugdevoller, vriendelijker en onbezorgder in het leven kan staan. Ons geloof is eenvoudig en uitdagend tegelijk. In onze adventswake staan we stil bij ons Christenzijn.

 

Soep op de stoep

Wij weten het allemaal in deze coronatijd is het heel moeilijk een soep op de stoep te organiseren. Gelukkig zijn er mensen die erover nagedacht hebben. Op woensdag 8 december zullen wij na de Adventsviering van de pastorale eenheid potten van één liter soep aanbieden. Voor deze pot soep mag je een vrije bijdrage steken in de doos van soep op de stoep. Het geld in deze doos zullen wij integraal storten voor het werk van Welzijnszorg.

Op zondag 12 december zal de gezinsvieringsgroep van Elsum  op dezelfde wijze werken voor hun soep op de stoep na de gezinsviering van 10.30 u. Wij willen deze twee soepmomenten warm aanbevelen.


Een toekomstdroom voor de kerk…

Paus Franciscus vraagt naar onze droom in verband met de Kerk van de toekomst. Hij wil een synode samenroepen maar deze keer niet met de bisschoppen in Rome, maar met het gehele godsvolk over de wereld heen. Dat vraagt een stevige organisatie en het kost wat tijd ( 2021-2023). In ons bisdom roept Johan Bonny op om onze droom over de Kerk van morgen uit te spreken en samen te brengen.

Op 22 februari willen we in het Forum van de pastorale eenheid hierover diep nadenken. Maar als je er niet bij kunt zijn, aarzel dan niet ons te schrijven of te mailen of ons te vertellen over hoe jij die toekomst ziet.

Spreek erover met je familie of met je kennissen en vrienden. Vraag hen wat ze veranderd willen zien en waarvan ze dromen. Hou je niet in en benoem wat je voelt en misschien al lang had willen zeggen. Spreek vrijuit en weet dat je beluisterd wordt.

In onze pastorale eenheid is er een werkgroep die de Handelingen van de apostelen leest. Dit jaar doet ze dat aan de hand van een boek van onze bisschop “overeind komen met Petrus” . Hij probeert in zijn commentaar ook de noden en de verwachtingen van de Kerk weer te geven. Over die bedenkingen wordt dan gepraat en geluisterd naar elkaar. Op die manier met op de achtergrond de apostelen die aan de eerste kerk bouwen, inspireren we ons en spreken we onze verwachtingen uit.

Wil je meedoen dan kan dat via een berichtje naar het  info@pastoraleeenheidgeel.be of bel 0472 82 04 58.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links