Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 02 - 12 januari 2022

15 – 16 JANUARI: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Feest in Kana "


De wijn was op ! Het vat was af ! De sfeer was weg ! Weer eens terug schakelen ! Het haalt toch niks uit ! Dat vaccin maakt ons geen moer beter ! Ze weten zich toch geen raad meer !
Aan klagers geen nood, maar Maria was er in Kana gerust in, toen de wijn op was en alles naar de bliksem leek.
Maria sprak :”Doe alles wat Hij u zeggen zal”
Wees gegroet, Maria.


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 16 januari

10.30 u. Jef Vandoninck en Van de Weyer Gerarda

Maandag 17 januari

18.30 u. voor overledenen
Aansluitend met Aanbidding

Vrijdag 21 januari

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Wijkgezondheidscentrum in Geel

Eerstelijnszorg in het WGC
©WGC - Kempen

“Als sociale beweging is ACW Geel (nu beweging.net Geel) al jaren bezorgd over het krimpend aantal huisartsen, de patiëntenstops en de betaalbaarheid van de lokale gezondheidszorg voor sommige mensen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat op 17 januari een wijkgezondheidscentrum in onze stad zijn deuren opent”.

Aan het woord is Rob Kuypers, Gelenaar -kwb’er – beweging.net Geel en betrokken bij de uitbouw van wijkgezondheidscentra in de Kempen.
Goed idee vonden wij dus om dit ook in ons parochieblad even in de aandacht te brengen. Vandaar ook dit interview met 1 van de initiatiefnemers.

Een wijkgezondheidscentrum, Wat is dat ?

Dat is een multidisciplinaire groepspraktijk waar huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten,  maatschappelijk werker, psycholoog … samenwerken aan de gezondheid van mensen. Het grote verschil met een privépraktijk is dat mensen zich inschrijven en niets betalen voor hun gezondheidszorg. Om de veertien dagen is er een gestructureerd overleg over de patiënten waarbij er naast het medisch ook aandacht is voor de sociale toestand van de patiënt.

Het wijkgezondheidscentrum Geel is onderdeel van vzw  Wijkgezondheidscentra Kempen. Een vzw die beheert wordt met inbreng vanuit diverse organisaties. De zorgverleners, waaronder de artsen , dienen zich enkel te bekommeren op hun kerntaak: zorg verlenen. Het is een heel andere manier van werken dan wij in ons land meestal gewoon zijn op vlak van medische zorg bij huisartsen en anderen.

Zijn er zo al wgc’s in de Kempen?

Ja er zijn er 2 in Herentals, 1 in Heist-op- den- Berg en nu dus een vierde in Geel.

Mag iedereen langskomen?

Ja, iedereen die woont in Geel mag langskomen en kan beroep doen op de  medische zorgen van dokter, verpleegkundige en kinesist.

Verwachten jullie geen overrompeling?

Er zijn te weinig huisartsen in Geel. Veel mensen zijn nog op zoek. Het kan best zijn dat heel wat patiënten de weg naar het WGC gaan vinden. We  hopen dat we voor hen een meerwaarde kunnen zijn..

Als ik denk aan wgc dan denk ik ga ik uit dat jullie je ook richten op specifieke doelgroep, mensen met armoede problemen, vluchtelingen, …  is dit zo?

Onze manier van werken laat toe dat mensen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving iets makkelijker kunnen opgevangen worden. Maar we streven naar  een goede patiëntenmix. Iedereen is welkom. Maar het is afwachten wie er zal komen… uit vroegere ervaring in Herentals leren we dat veel afhangt van de plaats waar je terecht komt, van de situatie ter plaatse, …

Waar komen jullie dan terecht in Geel?

In de stationsstraat 86, naast de kaashoeve….

En hoe werken jullie dan? Met betaalde krachten of vrijwilligers?

Er zijn mensen in loondienst, maar het onthaal wordt gedaan door vrijwilligers. Mensen met een sociaal engagement die ervoor zorgen dat de patiënten op een goede manier ontvangen worden, die de administratieve verplichtingen in orde brengen, afspraken maken en mensen begeleiden naar de zorgverlener. Het werken met vrijwilligers heeft vaak positief effect op de mensen die er komen, het werkt een stukje laagdrempelig, gemoedelijker.

Naast de vrijwilligers is er dan ook nog een eindverantwoordelijke?

Tinne Persoons is de eindverantwoordelijke en aanspreekpunt voor het centrum in Geel.

Dit is allemaal heel knap, ik kan me indenken dat jullie ook financieel wel moeten rondkomen, mag ik vragen hoe dat werkt?

We krijgen een vast bedrag van de mutualiteiten per patiënt voor de medische zorgen, maar al de rest moeten we uit eigen werkingsmiddelen betalen. We zijn dus zeker altijd op zoek naar inkomsten om de extra disciplines die we aanbieden (diëtist, maatschappelijk werk, psycholoog) te financieren.

We zijn ook actief op preventieve gezondheidszorg: stoppen roken, diëten, hygiëne, diabetes, mentale gezondheid, ook dat vraagt middelen….

Kunnen mensen jullie eigenlijk steunen, want ik kan me indenken dat veel mensen in Geel dit initiatief genegen zijn.

Steunen, ja hoor: we zoeken nog onthaalvrijwilligers. Mensen die een paar uur per week zich willen inzetten in ons centrum. Hiervoor neem je best contact op met onze coördinator Tinne. Ook wie een bijdrage wil leveren belt best even met haar. Dit kan op: 0470/551162  of via  tinne.persoons@wgckempen.be.

Kunnen mensen info vinden op het net?

Natuurlijk. Onze website is: WGC Geel (wgckempen.be)


En Toontje wordt gevierd in bel

In 2020 konden de mensen van de parochie Bel nog net hun hoogste heiligenfeest van ’t jaar vieren.
Een paar weken na de bestorming door de halve wereld, maakte Corona de kerken op slot. Iedereen dacht, dat het maar voor een paar weken zou zijn.

Maar januari 2021 kwam en niemand durfde er maar aan denken, om een stapje in de richting van de massa te zetten.

Ongelooflijk en toch waar. Ze kunnen in Bel aan TOONTJE niet geven waar hij recht op heeft. Voor de tweede keer op rij zelfs! Gooit de pandemie roet in het Belse zand.

Het hele gebeuren in de parochiezaal, de wandeling van kerkplein naar de zaal, de parade van mens en dier, alles brengt nog gevaar met zich.

Wat kan wel?

De gebedsviering van tien uur zal plaatshebben in de kerk op zondag 23 januari.
Ze zal opgeluisterd worden door het koor en er zal “Antonius gevierd worden, misschien wel met de nadruk op de bijzondere omstandigheden

Het is heel jammer dat het zo moet lopen. Veiligheid voor alles!

Volgend jaar misschien? Laat het ons hopen.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 01
     

Externe Links