Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 1 - 3 januari 2018

6 – 7 JANUARI: OPENBARING DES HEREN (Driekoningen)
maandag 8 januari: Doop van de Heer


" Wij komen uit het Oosten "

Waar zou God zich tegenwoordig laten vinden? In het paleis in Brussel, waar de militairen hun boterhammekes opeten?
Onder de brug van de Mosselgoren? In ‘t moederhuis bij de eerste baby van ’18? Bij de sterzangers aan je voordeur?
Voor mensen, die zoals de Wijzen naïef een ster durven na te lopen, is niets onmogelijk.
Je kan nooit op voorhand weten, waar je eindigt, alleen de richting is bepaald!!!

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Openbaring van de Heer

Het feest van de Openbaring van de Heer, in de volksmond "drie koningen" genoemd, sluit de kersttijd af. In zijn Angelustoespraak op het Sint - Pietersplein in Rome, vorig jaar, ging paus Franciscus in op het belang van dit feest: "Het Evangelie van deze dag, het verhaal van de Wijzen die uit het Oosten naar Bethlehem kwamen om de Messias te aanbidden, geeft aan de Openbaring een universele reikwijdte. Dat is de ruimte van de Kerk, die wenst dat alle volkeren van de aarde Jezus zouden kunnen ontmoeten en zijn barmhartige liefde kunnen ervaren. Dat is het verlangen van de Kerk: dat ze de barmhartigheid van Jezus, zijn liefde, zouden vinden. De Christus is nog maar nauwelijks geboren, Hij kan nog niet praten, en alle volkeren – vertegenwoordigd door de Wijzen – kunnen Hem al ontmoeten, Hem erkennen, Hem aanbidden. De Wijzen zeggen: “… Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen” . Zodra de Wijzen in Jeruzalem aankwamen, heeft Herodes dit gehoord. Die Wijzen waren vooraanstaande lieden, uit verre streken en van verschillende culturen. Ze waren op weg gegaan naar Israël om de pasgeboren koning te aanbidden. De Kerk van alle tijden heeft in hen altijd het beeld gezien van heel de mensheid. Tijdens de kerstnacht heeft Jezus zich getoond aan de herders, nederige en verachte mensen. Sommigen noemen ze bandieten. Zij waren de eersten die wat warmte brachten in de koude grot van Bethlehem. Nu komen de Wijzen uit verre streken aan. Ook zij werden op geheimenisvolle wijze aangetrokken door dat Kind. Herders en Wijzen zijn onderling zeer verschillend. Eén zaak hebben ze gemeen: de hemel. De herders van Bethlehem haastten zich om Jezus te zien. Niet omdat ze bijzonder goed waren, maar omdat ze ’s nachts de wacht hielden en, toen ze naar de hemel keken, een teken zagen. Ze aanhoorden zijn boodschap en volgden het. Zo ook de Wijzen: ze speurden de hemel af, zagen een nieuwe ster, verstonden het teken en gingen op weg, van ver. Niet teruggeplooid te zijn op zichzelf en het eigen egoïsme, maar hart en geest open te houden voor de horizon van God, die ons altijd verrast, zijn boodschap te aanvaarden en onmiddellijk en edelmoedig te antwoorden. Van de Wijzen zegt het Evangelie: “Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde”. Ook voor ons is er een grote troost bij het zien van de ster. Met andere woorden: we mogen ons geleid weten en niet aan ons lot overgelaten. En de ster is het Evangelie, het Woord van de Heer, zoals de psalm zegt: “Uw Woord is een lamp voor mijn voeten… een licht op mijn weg”. Dat licht leidt ons naar Christus. De Wijzen kwamen tot de plaats waar Jezus zich bevond door de ster te volgen. En zij keerden langs een andere weg naar huis terug!!!


pastoraal forum 17 januari

 

Het team van de pastorale eenheid en de werkgroep gemeenschapsopbouw  willen iedereen die begaan is met de pastoraal in Geel  van harte uit op ons eerste Pastoraal Forum. Samen met jou willen we nadenken over de werking van de Pastorale eenheid. Op een actieve manier willen we van gedachten wisselen  over volgende vragen:  "Merk je dat we met de pastorale eenheid een andere weg ingeslagen zijn? Een zondagskerk of een centrale kerk? We willen graag één of meerdere inspiratiemomenten organiseren  in 2018. Aan welke thema’s, werkvormen denk je? " Uiteraard worden de verschillende onderwerpen toegelicht voor we er aan beginnen.  We kunnen er natuurlijk ook niet aan voorbij dat het “Nieuwjaar” is. Een aangepast hapje mag dus ook wel.  We verwachten veel volk op deze dag, geef deze uitnodiging gerust door aan alle geïnteresseerden. Iedereen is van harte welkom.


het kapelleke (50)


 

Het beeld van Sint - Jozef (nr 49) stond inde voormalige school van de Peperstraat. Het krijgt een grondige renovatie en een nieuwe plaast in de nieuwe school.  De winnaar van Kapelleke 48 is Johan uit de Sint-Kristoffelstraat! Van harte proficiat! Op of aan welke "dijk" staat kapelleke nummer 50? Alle antwoorden graag naar dirkvandenbroeck2@gmail.com.

bijbelse activiteiten in januari

Op 11 januari nodigt de bezinningsgroep "Kerk en Wereld" u allen uit op de bezinningsnamiddag in de kleine zaal van St. - Amands. Van 14 tot 15 uur staan we weer bezinnend stil bij een actueel thema. Deelname is gratis. De volgende bijbelavond "Vijf broden en twee vissen" heeft plaats op 25 januari in het pastoraal huis te Holven. We starten om 19.30 u.  De kinderen komen samen met "Up to D8!" op zaterdagvoormiddag 27 januari in Holven.


de afrikaanse missie

In de vieringen van het komende weekend wordt traditioneel een omhaling gehouden voor de AFRIKAANSE MISSIES. Centraal Afrika is een streek, waar België toch nog steeds een nauwe band mee heeft. Wij hebben veel bijdragen tot de cultuur, de rijkdom, de armoede, de miserie en de opbouw van dit wereld-stuk. Vlaamse missionarissen brachten er (pogingen tot) christelijk onderwijs en vorming. Onze kerk blijft verbonden en dankt de kerkgangers ieder jaar graag voor hun bijdragen.


WELKOM NIEUWE LEZERS

Met dit eerste januarinummer kunnen wij tot 24 nieuwe abonnees welkom heten in onze kring.

Welkom en wij hopen dat onze “goed-nieuws-gazet” aan de verwachtingen voldoet. Spijtig genoeg missen wij ook nog heel wat herkansers, die niet tijdig een regeling troffen. Zij zullen de komende dagen een brief van de uitgever ontvangen met een vriendelijke vraag om weer aan te sluiten. Denk er eens aan, wij proberen zo vlug mogelijk weer aan te klampen!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52      
         
         

Externe Links